SEA FREIGHT SERVICES

SUGGESTIONS

ข้อแนะนำสำหรับลูกค้าในการส่งของกลับเมืองไทย - ควรจัดสิ่งของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ใส่กล่องเตรียมไว้ ส่วนสิ่งของที่ยังใช้อยู่ให้จัดเป็นลำดับสุดท้าย - ควรจัดทำรายการสิ่งของทุกอย่าง (Packing list) เพื่อให้ทราบว่าแต่ละกล่องมีอะไรบ้าง โดยเขียนชื่อ ที่อยู่ปลายทางเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมหมายเลข โทรศัพท์และระบุหมายเลขกำกับแต่ละกล่องด้วย เพื่อให้ทราบว่ามีทั้งหมดมีกี่กล่อง ตัวอย่างเช่น ถ้ามีจำนวนทั้งหมด 20 กล่อง ให้ระบุ กล่องที่ 1 เป็น หมายเลข 1/20 กล่องที่ 2 เป็นกล่องเลข 2/20 กล่องที่ 3 เป็นหมายเลข 3/20 .... 20/20 เป็นต้น - ในกรณีที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาส่งของที่บริษัท บริษัทมีบริการรับของจากบ้านลูกค้าทั่วประเทศในราคาพิเศษ กรุณาติดต่อล่วงหน้าเพื่อนัดวันที่สะดวก ในการขนย้าย หลักเกณฑ์การได้รับยกเว้นภาษี สิ่งของนำเข้าที่ได้รับยกเว้นภาษีจะต้องเป็นของใช้ส่วนตัว หรือของใช้ในบ้านที่นำเข้ามาพร้อมเจ้าของเพื่อใช้เอง หรือใช้ในวิชาชีพ และมีจำนวนพอสมควรแก่ ฐานะเนื่องจากเป็นการย้ายภูมิลำเนา ทั้งนี้ยกเว้น รถยนต์ เครื่องยนต์ และกระสุนปืน สิ่งของดังกล่าวจะต้องนำเข้ามาถึงประเทศไทยไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันที่ผู้นำเข้าจะเดินทางมาถึงประเทศไทย หรือไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ผู้นำเข้าเดินทางมา ถึงประเทศไทย (รวมระยะเวลาเรือเดินทางด้วย) สิ่งของที่ได้รับการยกเว้นภาษี - ของใช้ส่วนตัวที่มีจำนวนพอสมควรแก่การใช้งาน เช่น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องสำอางค์ รองเท้า เป็นต้น - ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้วซึ่งต้องเป็นของที่พึงมีพึงใช้ตามปกติวิสัย และต้องเป็นของนำเข้าจากประเทศที่ผู้นำเข้ามีภูมิลำเนาอยู่ก่อนย้ายมามีภูมิลำเนาใน ประเทศไทย ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ฯลฯ จะได้รับการยกเว้นภาษีอย่างละ 1 หน่วย เว้นแต่เป็นการย้ายภูมิลำเนาทั้งครอบครัว จะได้รับการยกเว้นภาษี อย่างละ 2 หน่วยต่อบุคคลที่ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี - สิ่งของที่นำเข้ามาเกินกว่าที่กำหนดไว้ จะต้องเสียภาษีตามปกติโดยคำนวณจากหน่วยที่มีค่าภาษีอากรสูงสุดตามลำดับ สิ่งของที่ห้ามนำเข้าประเทศ อาวุธปืน กระสุนปืน ดินปืน ยาเสพติด น้ำมันเชื้อเพลิงและสิ่งผิกกฎหมายทุกชนิด ถ้านำเข้าโดยมิได้รับอนุญาต ผู้นำเข้าจะมีความผิดตามกฎหมาย บุคคลที่ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี - ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทย (Passport) เช่น นักศึกษา ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งในต่างประเทศ พนักงานองค์การต่างๆ และบุคคลทั่วไปที่พำนักอยู่ใน ต่างประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป แต่หากมีเหตุจำเป็นต้องเดินทางกลับก่อนกำหนด 1 ปี จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้เดินทางกลับก่อน เนื่องจาก สำเร็จการศึกษา สิ้นสุดสัญญาจ้าง หรือได้รับคำสั่งให้ย้ายกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย - กรณีชาวต่างประเทศที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในประเทศไทย จะต้องมีหลักฐานดังนี้ - โควต้าเข้าเมืองตามที่ปรากฎในหนังสือเดินทาง - หนังสือเดินทางของส่วนราชการซึ่งรับรองว่าเป็นผู้เข้ามาในฐานะผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญพิเศษภายใต้สัญญาจ้างของส่วนราชการ ได้รับอนุญาตจากกอง ตรวจคนเข้าเมืองให้อยู่ในประเทศไทยประเภท Non immigration และอยู่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี - หนังสือรับรองของกรมการจัดหางานที่อนุญาตให้ประกอบอาชีพในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1 ปี เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการผ่านพิธีการศุลกากร ผู้นำเข้าสิ่งของต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 1.บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นของส่วนบุคคล) 2.หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นของใช้ส่วนตัว หรือของใช้ในบ้านที่ใช้แล้ว) 3.ใบตราส่ง (Bill of lading) 4.ใบสั่งปล่อย (Delivery Order) 5.บัญชีรายการสิ่งของหรือเอกสารการซื้อขาย (ถ้ามี)

© 2018 Rama Enterprises Inc. All rights reserved.

Designed by Supanuch R.